REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i Użytkowników Sklepu funkcjonującego w ramach Serwisu internetowego pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzonego pod adresem: https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/. 

Sklep prowadzony jest przez spółkę pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł, e-mail: sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania ze Sklepu, 
 2. zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość,
 3. prawa i obowiązki Stron,
 4. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego,
 6. warunki licencji udzielonej przez Sprzedawcę na Produktu.

 

Regulamin jest udostępniony Klientom i Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Klienta/Użytkownika. Klient/Użytkownik jest zobowiązany  do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą oraz rozpoczęciem korzystania z Produktów. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że Klient/Użytkownik zapoznał się z jego treścią,  wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

 

  1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
  2. Serwis – Serwis pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony przez Administratora pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/.
  3. Sklep – wydzielona część Serwisu znajdująca się w zakładce „Sklep”, przeznaczona do zawierania Umów sprzedaży na odległość pomiędzy Administratorem oraz Klientami pod adresem: http://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl.
  4. Sprzedawca – spółka pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł.
  5. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, będący (i) osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba prawna lub (iii) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które mają miejsce zamieszkania, stałego wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby na terytorium Polski.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu, w przypadku gdy przedmiot zakupu nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  10. Koszyk – wydzielona część Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do Zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  11. Konto Użytkownika – część Sklepu dostępna dla Użytkownika po wcześniejszej rejestracji w Sklepie, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w obrębie Sklepu.
  12. Hasło - alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do sklepu
  13. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualne, aktywne konto w ramach Sklepu.
  14. Produkt – produkt lub usługa dostępny w obrębie Sklepu, który potencjalnie może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, pod warunkiem skutecznego uiszczenia płatności za Zamówienie.

 

§ 3. DANE OSOBOWE 

 

  1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Sprzedawca.
  2. W czasie korzystania ze Sklepu, w tym dokonania Zakupu, Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić  dokonanie czynność, na potrzeby której są te dane wymagane. 
  3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania przez Administratora danych osobowych znajdują się w Politycy Prywatności Sklepu.

 

 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych w Sklepie  jest korzystanie przez Klienta z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika oraz zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania ze Sklepu pokrywa Klient/Użytkownik na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami ww. usług.
 4. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie również w przypadku pobierania Produktów będących treściami cyfrowymi, o których mowa w § 10.
 5. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i zawarcie oraz realizacja Umowy, w tym korzystanie z Serwisu, Sklepu lub Produktów, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych Klienta lub Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Klient i Użytkownik  powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

 

§ 5. SKLEP

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca sprzedaje Produkty należące do Sprzedawcy oraz do podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą („Partner” lub łącznie „Partnerzy”) na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży jest język polski.
 3. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie jest nieodpłatne.
 4. Przeglądanie Produktów w Sklepie jest możliwe zarówno dla osób nieposiadających Konta Użytkownika w Sklepie, jak i dla zarejestrowanych Użytkowników.
 5. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta/Użytkownika usługi drogą elektroniczną, tj.:`
  1. umożliwienie przeglądanie Produktów, oferowanie i sprzedaż Produktów oraz umożliwienie odpłatnego dostępu do Produktów,
  2. usługę polegającą na rejestracji Konta Użytkownika, utrzymywanie Konta i zapewnienie dostępu do Konta, poprzez możliwość zalogowania się do Konta.
 6. Usługi elektroniczne w ramach Sklepu są świadczone  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na żądanie Klienta/Użytkownika.
 7. Miejscem świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6. CENA

 

 1. Wskazana w opinie Produktu w momencie składania zamówienia cena Produktów jest wiążąca.
 2. Wskazane ceny Produktów:
  1. Podawane są w złotych polskich.
  2. Zawierają podatek VAT.
  3. Nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.
  4. Przekreślone ceny wyświetlane przy produktach w sklepie są cenami katalogowymi.
 3. W przypadku zakupu Produktów będących treściami cyfrowymi albo usługami elektronicznymi, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy czy wysyłki. 
 4. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania sprzedaży promocyjnej, wyprzedaży czy sprzedaży Produktów w ramach pakietów ustalonych przez Sprzedawcę. 
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych i opłaconych zamówień na dane Produkty, aż do wyczerpania liczby Towarów przeznaczonych do sprzedaży w danej formie. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania liczby przeznaczonych egzemplarzy), Sprzedawca zamieszcza o tym stosowną informację w opisie danego Towaru.

 

§ 7. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać następujących działań: 
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk”,
  2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu e-mail, a także w przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, i potwierdzenie danych poprzez przycisk „Aktualizuj” lub tożsamy,
  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz zaakceptować regulamin dostawcy usług płatniczych,
  4. wprowadzić kod rabatowy, jeżeli Klient taki posiada,
  5. potwierdzić zapoznanie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności oraz akceptację na warunki w nich wyrażone (obowiązkowe),
  6. w przypadku treści cyfrowych – wyrazić zgodę na dostarczenie produktów przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wraz z oświadczeniem o poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy (obowiązkowe),
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego, który informuje o konieczności zapłaty,
  8. opłacić Zamówienie w określonym terminie.
 2. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych, w tym podanych danych osobowych, a także rodzaj i ilość zamówionych Produktów.
 3. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT, podczas składania Zamówienia jest zobowiązany zaznaczyć opcję „Chcę fakturę VAT” lub tożsamą oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 4. W przypadku, gdy Klient nie posiada Konta Użytkownika w Sklepie, w ramach Formularza Zamówienia powinien wskazać hasło, celem utworzenia Konta w Sklepie oraz je potwierdzić. Utworzenie Konta Użytkownika jest niezbędne w celu pobrania Produktów będących treściami cyfrowymi. Jeżeli Klient posiada już Konto Użytkownika zarejestrowane w Sklepie, może zalogować się na swoje konto.
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w Formularzu Zamówienia, przesłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, zawierająca w szczególności dane identyfikujące Sprzedawcę i numerem Zamówienia.

 

§ 8. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE I METODY PŁATNOŚCI 

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
  1. płatności poprzez serwis Przelewy24.
 2. W przypadku płatności elektronicznych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych obsługę Klienta przejmuje operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. 
 3. Należność za Produkt/y pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że Produkt/y są wysyłane lub udostępniane Klientowi po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę. 
 4. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności za Zamówienie w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sprzedawca uzyskuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i anuluje złożone Zamówienie, bez konieczności wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty.
 5. W przypadku gdy Klient dokona zapłaty jedynie za część Zamówienia, zastosowanie znajdzie ust. 4 powyżej. Wpłata dokonana przez Klienta zostanie zwrócona Klientowi zgodnie z zasadami opisanymi w § 20.
 6. Do czasu uiszczenia przez Klienta pełnej należności za Zamówienie, Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.

 

§ 9. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje o Produktach dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty Sprzedawcy.
 2. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta za zamówione Produkt/y. 
 3. Zawierając Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient, który wyraził chęć uzyskania faktury VAT, wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur VAT przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). 
 4. Sprzedawca wystawi i przekaże Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT (jeżeli Klient zaznaczył taką opcję) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 5. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy Sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia Klientowi Produktu/ów, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu, Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności dane dotyczące Zamówienia, dane identyfikujące Sprzedawcę, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Produktu/ów, procedurę reklamacji, w tym sposób i adres złożenia reklamacji oraz procedurę jej rozpoznania, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Produktu/ów w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, braku prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w określonych sytuacjach, a także informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu i dochodzenia roszczeń.
 6. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która zawiera Umowę w imieniu Klienta, jest upoważniona przez Klienta do dokonywania w imieniu Klienta czynności prawnej. 

§ 10. ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH (PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH) 

 

 1. Do Umów Sprzedaży treści cyfrowych (plików elektronicznych), które nie są utrwalone na nośnikach materialnych, stosuje się zapisy niniejszego paragrafu, jeżeli są one odmienne od pozostałych zapisów Regulaminu. Treści cyfrowe obejmują następujące Produkty dostępne w Sklepie: ebooki, audiobooki. 
 2. Treści cyfrowe dostępne w Sklepie są dostępne w następujących formatach: 
  1. ebooki: […], 
  2. audiobooki: pliki mp3
 1. Złożenie Zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z wymaganiami technicznymi i sposobem zabezpieczenia, opisem danego pliku elektronicznego, a w szczególności zakresem licencji na jego wykorzystywanie, oraz je akceptuje. 
 2. W celu pobrania treści cyfrowych, oprócz wymagań określonych w § 4, niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika w Sklepie.
 3. W celu odtworzenia treści cyfrowych będących e-bookami, niezbędne jest w przypadku zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików elektronicznych we wskazanym w opisie Produktu formacie (np. bezpłatny Adobe Reader, Adobe Digital Edition, ePub Reader) lub aplikację na urządzeniu mobilnym (np. Adobe Reader [Android, iPhone/iPad], PocketBook Reader [Android, iPhone/iPad]). W celu odtworzenia audiobooków Klient musi posiadać standardowe oprogramowanie umożliwiające odtworzenie plików MP3.
 4. Treści cyfrowe – ebook i audiobook – mogą być zabezpieczone przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermark). W przypadku e-booków znak wodny ma postać niewidoczną tj. zakodowana w pliku informacja o nabywcy w sposób niejawny. Na początku każdego ebooka znajduje się informacja o zastosowanym zabezpieczeniu. W przypadku audiobooków zakodowany znak wodny jest niesłyszalny dla ludzkiego ucha. Partnerzy Sprzedawcy mogą stosować dodatkowe zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem.
 5. Zabronione jest usuwanie zabezpieczeń treści cyfrowych. Klient zawierając Umowę Sprzedaży zobowiązuje się do nieusuwania zabezpieczeń, a także do niezlecania usuwania zabezpieczeń innym osobom.
 6. Do korzystania z treści cyfrowych zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowanie specjalnego oprogramowania.
 7. Realizacja Zamówienia treści cyfrowych  rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia skutecznego dokonania zapłaty za Zamówienie.
 8. W ciągu 48 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Sprzedawca prześle Klientowi (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 5 wraz z informacją o sposobie pobrania danego pliku elektronicznego. 
 9. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli: 
  1. pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
  2. pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
  3. pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,

W powyższych przypadkach Klient powinien niezwłocznie zgłosić reklamację zgodnie z § 15 Regulaminu.

 

§ 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - LICENCJA

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, Sklepu i Produktów, do prezentowanych materiałów, a także treści i materiałów graficznych, prezentowanych w Serwisie i Sklepie  przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub Sprzedawca jest korzystania z nich i udzielenia licencji. Treści te mogą stanowić mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej. 
 2. Sprzedawca w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży udziela Klientowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji (dalszej licencji) do korzystania z Produktów, przez czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, drukowanie w celu własnego użytku, wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń i nośników, w tym pamięci RAM, które należą do  Klienta, poprzez pobranie treści cyfrowych i zapisanie na urządzeniu.
 3. Klient jest upoważniony do korzystania z Produktów wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna). 
 4. Sprzedawca niniejszym informuje o wprowadzonych ograniczeniach w zakresie korzystania z Produktów:
     1. istnieje ograniczona dopuszczalna ilość pobrań treści cyfrowych zakupionych przez Klienta - do 10 pobrań tego samego Produktu.
     2. sposoby zabezpieczeń treści cyfrowych, o których mowa w § 10, które mogą wpływać na zakres korzystania z Produktu, co Klient zawierając Umowę Sprzedaży akceptuje.
 1. Ponadto zabronione jest:
     1. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Produktów lub ich części,
     2. prezentowanie i udostępnianie Produktów lub ich części osobom trzecim,
     3. sprzedaż, najem lub użyczenie Produktów lub ich części osobom trzecim,
     4. dokonywanie jakichkolwiek zmian w Produktach lub innego rodzaju modyfikacji,
     5. usuwanie zabezpieczeń treści cyfrowych,
     6. inne wykorzystanie niż na własny użytek Klienta.
 2. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie danego Produktu.
 3. W odniesieniu do poszczególnych Produktów lub ich części Sprzedawca może ustalić odmienne lub dodatkowe postanowienia udzielonej licencji. Informacja o tych warunkach jest zamieszczona w opisie Produktu i/lub w ramach Produktu.
 4. Sprzedawca jest upoważniony do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Klient naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 5. Jeżeli Klient jest zainteresowany uzyskaniem licencji do Produktów na innych warunkach niż określone w Regulaminie, powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl przed nabyciem Produktu.

 

§ 12. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 1. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Posiadanie Konta Użytkownika w Sklepie jest niezbędne w celu pobrania zamówionych treści cyfrowych.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownika Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Logowanie do Konta Użytkownika polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła do konta w poufności.
 5. Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika lub danych do logowania przez Klienta innym osobom.
 6. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 7. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania do Sprzedawcy formularza w celu rejestracji Konta Użytkownika.
 8. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta Użytkownika w Sklepie, poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław.

 

§ 13. OPINIE

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom posiadającym Konto Użytkownika zamieszczanie opinii na temat Produktów dostępnych w Sklepie. 
 2. Opinie zawierają indywidualne i subiektywne wypowiedzi Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej opinii i ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Klient może opublikować opinię, której jest wyłącznym autorem. Potwierdza to poprzez publikację opinii. 
 4. Zamieszczenie opinii przez Klienta jest dobrowolnie. Klient publikując opinię oświadcza, że wie, iż jest ona dostępna dla wszystkich odwiedzających Sklep, na co wyraża zgodę, a także potwierdza, że działa na swoje własne ryzyko.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności gdy opinia:
   1. zawiera treści bezprawne, w tym wulgarne, obrażające innych, nawołujące do przemocy, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
   2. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
   3. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż Sklep,
   4. zawiera dane osobowe Klienta lub innych osób, dane adresowe i inne dane kontaktowe,
   5. narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie czy dobra osobiste,
   6. nie dotyczy w całości lub w części opiniowanego produktu lub zostały zamieszczone przez osobę niezamawiającą Produktu czy niekorzystającą z usług Sklepu,
   7. nie zawiera wartości merytorycznej, jest wyłącznie opisem Produktu lub kopią opisu Produktu w Sklepie, zawiera treści uznawane za SPAM,
   8. jest napisana bez zachowania zasad polskiej pisowni lub nie zawiera polskich znaków.
 6. Zamieszczając opinię Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z opinii, w tym publikowanie, kopiowanie i dystrybucję opinii, poprzez:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. rozpowszechnianie opinii, w tym wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na innych stronach internetowych Sprzedawcy, profilach Sprzedawcy w mediach społecznościowych, zamieszczania opinii w materiałach marketingowych Sprzedawcy,
 7. Klient upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do opinii i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opinii przez podmioty trzecie, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w całości lub w części, samodzielnie lub w zestawieniu z innymi opiniami lub materiałami Sprzedawcy, w celach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy.

 

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, Sklepu czy Produktów, na skutek niezastosowania się do Regulaminu, w tym roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika lub Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Sklepu, ich poszczególnych funkcjonalności, czy Produktów wywołane okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych i dostawców narzędzi niezbędnych do skorzystania z ww. zasobów;
  2. niemożliwość skorzystania przez Klienta z Produktów z uwagi na brak założenia Konta Użytkownika czy niespełnienie wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Produktów, jeżeli informacja o tych wymaganiach była dostępna dla Klienta przed złożeniem Zamówienia,
  3. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Sklepu, poszczególnych usług w ramach Sklepu, czy Produktów na skutek dokonywania przez Sprzedawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych;  
  4. następstw działania siły wyższej, 
  5. następstwa działania osób trzecich, w tym Klienta i Użytkownika, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. efekty Produktów, w szczególności za przyswojenie przez Klienta wiedzy i informacji przekazywanych w ramach Produktów, czy też z tytułu dowolnego stwierdzenia przez Klienta, że poziom merytoryczny Produktów był nieodpowiedni albo nie spełniał jego oczekiwań,
  7. jakiekolwiek działania podjęte przez Klienta w następstwie skorzystania z Produktów,
  8. skutki podania przez Klienta lub Użytkownika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych, w tym w formularzu rejestracji lub w czasie składania Zamówienia, w tym za podanie nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej, w szczególności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień lub innych przyczyn leżących po stronie Klienta np. przepełniona skrzynka pocztowa,
  9. wobec osób trzecim, którym Klient umożliwił dostęp do Produktów,
  10. wykorzystania przez osoby trzecie opinii opublikowanej przez Klienta w Sklepie.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Sprzedawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Klientów i Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Klienci i Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu i Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem. 
 5. W obrębie Sklepu i świadczonych usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta i Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Klienta lub Użytkownika danych, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych i/lub zablokować konto Użytkownika.

 

§ 15. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania zakupionego Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w ofercie dotyczącej danego Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Klient powinien niezwłocznie  zawiadomić o tym Sprzedawcę za pośrednictwem:
  1. wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl;
  2. listownie na adres Sprzedawcy: WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”. 
 4. W treści reklamacji Klient jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji: 
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer i datą zamówienia,
  4. wskazanie produktu, którego dotyczy reklamacja,
  5. wskazanie daty stwierdzenia wady,
  6. opisanie wady produktu.
  7. żądanie związane z reklamacją,
  8. rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych,
  9. data i podpis Klienta.
 5. Klient może także skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego powinien rozpatrzyć reklamację Klienta. W przypadku podania niepełnych danych wskazanych w ust. 4 powyżej, lub nie podania wszystkich danych niezbędnych do rozpoznania reklamacji, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Klienta do podania niezbędnych danych. Termin na rozpoznanie reklamacji jest liczony wtedy od udzielenia brakujących informacji przez Klienta.
 7. W niektórych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może wymagać  przesłania danego Produktu lub Produktów Sprzedawcy, których dotyczy reklamacja. Obowiązek przesłania Produktu lub Produktów spoczywa na Kliencie. Koszty zwrotu Produktu/ów Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W tej sytuacji termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od momentu dostarczenia danego Produktu lub Produktów Sprzedawcy. 
 8. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w reklamacji albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 9. Niepodanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji i/lub przesłania Produktu którego dotyczy reklamacja, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, skutkuje odrzuceniem (nie uznaniem) reklamacji.
 10. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę Produktu, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili dokonania Zakupu. 
 11. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 

 

§ 16. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Produktu/ów.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można wysłać w formie:
  1. wiadomości e-mail wysłanej na adres :sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl; Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  2. listownie na adres Sprzedawcy: WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. 
 3. W treści odstąpienia od umowy Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających realizację odstąpienia od umowy:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer i datą zamówienia,
  4. rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych,
  5. data i podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta,
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mogą także skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt/y Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres: WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu lub Produktów przed upływem rzeczonego terminu.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta. 
 8. Konsument/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów, będącą wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub Produktów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Produktu/ów. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyrazie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w przypadku wyrażenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta zgody na wykonanie umowy i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowę uważa się za wykonaną w momencie udostępnienia Klientowi plików elektronicznych do pobrania. Udostępnienie treści elektronicznych w całości odbywa się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, na co Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraził zgodę, w związku z czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta,  o czym Konsument / Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta został poinformowany przed wyrażeniem zgody.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyny, poprzez przesłanie Użytkownikowi odpowiedniej informacji. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia i wyłącznie z ważnych przyczyn. Jako ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności naruszenie Regulaminu lub zmianę zasad prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, w tym poprzez zmiany lub likwidację Sklepu. 

 

§ 17. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE 

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje w następujących terminach: 
  1. w przypadku reklamacji - w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku anulowania Zamówienia lub jego części - w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia lub jego części,
  3. w przypadku odstąpienia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta od umowy - w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. W przypadku wystawienia faktury VAT korygującej, faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta i przesłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu. 

 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych Produktów, funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług elektronicznych, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Sprzedawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Sprzedawcy. 
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy. 
 3. W przypadku umów o świadczenie Usługi Elektronicznej rejestracji i utrzymania Konta, zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 14 dni momentu poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać umowę o korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez usunięcie Konta.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa w ust. 4 powyżej w sytuacji, gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu, Sklepu oraz oświadczenia adresowane do Sprzedawcy Klienci mogą kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 7. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz zasadach dostępu do nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Może złożyć swoją skargę również np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-01-2022 r.