POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu „Poradnik przedsiębiorcy” dostępnego pod adresem https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, a także użytkowników i klientów Sklepu pod adresem https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/ („Użytkownik”), jest spółka pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł.

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 

 1. Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

CELE PPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 

   1. korzystających ze Sklepu i Serwisu, w celu:

 1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

   1. rejestrujących konto w Sklepie, w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. rejestracji konta użytkownika - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;

 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

   1. dokonujących zakupu w Sklepie, w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach Sklepu, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;

 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

   1. kontaktujących się z Administratorem, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;

 1. publikujących opinie o produktach w Sklepie, w celu publikacji opinii wystawionej przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam - w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

   1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

   2. W przypadku wystawienia faktury VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

   3. Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: 

  1. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

  2. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

  3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

  4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.

 3. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

 4. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 5. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem: 

  1. dostawcy zakupionych przez Państwa produktów lub usług,

  2. dostawcy usług utrzymania i rozwoju  naszego Serwisu, dostawy usług hostingowych,

  3. dostawcy poczty elektronicznej,

  4. dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,

  5. dostawcy systemów do wystawiania faktur,

  6. podmioty obsługi klienta,

  7. podmioty obsługi finansowo-księgowej,

  8. firmy kurierskie,

  9. podmioty pośredniczące w płatnościach,

  10. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora.

 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

 

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów:

 • Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora; Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie; Informację o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:

- https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128

- https://business.safety.google/adscontrollerterms/

- https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Państwa.

Państwa dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Państwa oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności. 

 

COOKIES

 

 1. Serwis internetowy pt. „Sklep Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony pod adresem: https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu.

 2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie jego struktury i zawartości; jednocześnie statystyki tworzone przez Administratora nie umożliwiają identyfikacji danego Użytkownika,

 3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np. ponownie dodanie Produktu do Koszyka;

 4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz;

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 2. Użytkownik ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 3. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu użytkownika.

 4. W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  1. Google Analytics dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu, w celu analizowania działań i zachowań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił do Serwisu. Te pliki cookies pomagają udoskonalić Serwis.

Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies przez Google za pomocą strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Google.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  1. PIKSEL Facebooka dostarczany przez Meta Platforms, Inc, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA – w celu realizacji kampanii reklamowych, w tym remarketingu.

Informacje zbierane w ramach Piksela Facebooka odbywają się automatycznie i są anonimowe. Na ich podstawie Administrator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika. Administrator posiada jedynie informację, o działaniach jakie podjął Użytkownik w ramach Serwisu.

Niezależnie od tego, Facebook może łączyć informacje zebrane w ramach Piksel Facebooka z innymi informacjami na temat Użytkownika zebranymi w czasie korzystania przez Użytkownika w serwisie Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów. Administrator nie ma wpływu na te działania.

Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności również z poziomu swojego konta w serwisie Faceboook. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Piksela Facebooka.

Więcej o działaniach Meta Platforms Inc. znajdziesz w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.

LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.

 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

 

Administrator  zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@poradnikprzedsiebiorcy.pl.